บทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง รูปแบบขององค์การธุรกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
การจัดตั้งกิจการรัฐวิสาหกิจ
 

ประเภทของรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย   จำแนกตามลักษณะของการจัดตั้ง
1.   ประเภทองค์การและโรงงาน   รัฐก่อตั้งโดยทุนทั้งหมดเป็นของรัฐ   แบ่งเป็น
          1.1 ก่อตั้งโดยพระราชบัญญัติ  เช่น  การสื่อสารแห่งประเทศไทย  การไฟฟ้านครหลวง                     
                การประปานครหลวง  องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
          1.2 ก่อตั้งโดยประกาศของคณะปฏิวัติ  เช่น  การเคหะแห่งชาติ  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
                การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
          1.3 ก่อตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา  เช่น  องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
                องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย  องค์การตลาด  องค์การแก้ว
          1.4 ก่อตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  เช่น  โรงงานยาสูบ  โรงงานกระสอบป่าน           
                กรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม  โรงงานกระสอบ (กระทรวงการคลัง)  โรงงานกระดาษบางปะอิน      
2.   ประเภทสำนักงาน และกิจการอื่น   รัฐก่อตั้งขึ้นดำเนินงานโดยมีรัฐบาลเป็นผู้ควบคุม
          2.1 ก่อตั้งโดยพระราชบัญญัติ  ได้แก่  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
          2.2 ก่อตั้งโดยพระราชบัญญัติ  ได้แก่  ร้านนารายณ์ภัณฑ์
          2.3 ก่อตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา  ได้แก่  องค์การเหมืองแร่
          2.4 ก่อตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ได้แก่  หน่วยบัญชีการข้าว  โครงการสำรอง  ข้าวกรุงเทพฯ
3.   ประเภทธนาคารและบริษัทจำกัด   รัฐบาลถือหุ้นเกินกว่า  50 % 
          3.1 ก่อตั้งโดยพระราชบัญญัติ  ทุนทั้งหมดเป็นของรัฐบาล  เช่น  ธนาคารออมสิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย
                ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
          3.2 ก่อตั้งโดยอาศัยพระราชบัญญัติ  รัฐถือหุ้นเกินกว่า  50 %   เช่น  ธนาคารกรุงไทย
          3.3 ก่อตั้งโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  เป็นบริษัทจำกัด  รัฐถือหุ้นเกินกว่า  50 %        
                เช่น บริษัทขนส่งจำกัด  บริษัทไทยเดินเรือทะเลจำกัด  บริษัทไม้อัดไทยจำกัด
4.   แบ่งตามหน่วยงานที่รัฐวิสาหกิจสังกัด
          4.1 สำนักงานนายกรัฐมนตรี   เช่น  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต   องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย    
          4.2 กระทรวงกลาโหม   เช่น  โรงกลั่นน้ำมัน  องค์การอาหารสำเร็จรูป
          4.3 กระทรวงการคลัง  เช่น  ธนาคารแห่งประเทศไทย  โรงงานยาสูบ  บริษัทกระสอบอิสาน    
          4.4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เช่น  บริษัทข้าวไทยจำกัด  องค์การสะพานปลา   
          4.5 กระทรวงมหาดไทย  เช่น  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  องค์การตลาด  โรงพิมพ์ตำรวจ
          4.6 กระทรวงศึกษาธิการ  เช่น  องค์การดุริยางค์นาฎศิลป์  องค์การค้าคุรุสภา
          4.7 กระทรวงพาณิชย์  เช่น  องค์การคลังสินค้า
          4.8 กระทรวงอุตสาหกรรม  เช่น  โรงงานกระดาษไทย  องค์การอุตสาหกรรมน้ำตาลไทย

   
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 499 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2